Gezocht: lid Raad van Toezicht (beoogd voorzitter)

De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam zoekt een nieuw algemeen lid tevens beoogd voorzitter. Bij gebleken geschiktheid zal het lid bij het aftreden van de huidige voorzitter per 1 januari 2025 de voorzittersrol overnemen. Stedelijk Museum Schiedam zoekt dus een algemeen lid met de ambitie om per 2025 voorzitter van de Raad van Toezicht te worden.

Stedelijk Museum Schiedam is een uniek en eigenzinnig museum. Het maakt tentoonstellingen die landelijke allure hebben en haalt publiek vanuit heel Nederland (en België) naar Schiedam. Het museum beheert een kunst- en stadshistorische collectie, waarvoor het ook nieuw werk aankoopt. Tegelijk is het een van de meest publieksvriendelijke musea van Nederland en sterk lokaal geworteld. Samenwerken zit in het DNA van het museum. Het liefst zoveel mogelijk, en bij voorkeur met Schiedammers, kunstenaars, scholen en maatschappelijke organisaties uit Schiedam.

Recente ontwikkelingen
Met een stevige focus op toegankelijkheid, samenwerking en lokale worteling verdubbelde het bezoekersaantal sinds 2015 tot gemiddeld 65.000 bezoekers per jaar, waarvan eenderde afkomstig uit Schiedam. In 2019 won het museum de prijs voor het meest publieksvriendelijke museum van Nederland. Naast een structurele subsidie van de gemeente Schiedam is het museum sinds 2021 ook onderdeel van de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) en ontwikkelt het – gefinancierd vanuit deze gelden – een innovatief programma waarin het co-creëert met jongvolwassenen uit de grootstedelijke regio.

Najaar 2020 sloot het museum de deuren voor een grootschalige renovatie om in mei 2022 met een groots stadsfeest feestelijk te worden geopend door toenmalig staatssecretaris van OC&W, Gunay Uslu. Het museum is na de verbouwing helemaal ‘terug van weggeweest’. Tentoonstellingen worden inhoudelijk hoog gewaardeerd, vrijwel alle Schiedamse scholen bezoeken het museum en er wordt veel samengewerkt met lokale gemeenschappen. De huidige directeur vindt het tevens belangrijk om via collectievorming, tentoonstellingen en samenwerkingen blijvend te investeren in representatie en inclusie. Uitdaging voor de toekomst is om het huidige inhoudelijke niveau te handhaven en te blijven innoveren, binnen financieel krappe kaders.

Governance model
Het museum is een stichting, die wordt geleid door een directeur-bestuurder. Er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de hoofdlijnen van het museumbeleid en het bestuur met raad en daad terzijde staat. Indien gewenst zet de Raad zijn relevante netwerken actief in voor het museum, en in voorkomende gevallen en op verzoek van de bestuurder representeert de Raad het museum bij speciale gelegenheden. De Raad stelt elk jaar de begroting, jaarrekening en het beleidsplan vast.

De samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat nu uit zes leden, met de expertises financiën, bedrijfsvoering, cultuurbeleid, vastgoed en stedelijke ontwikkeling, marketing en beeldende kunst; en een voorzitter, met juridische kennis. Drie van de huidige leden zijn Schiedammer en hebben een stevig Schiedams netwerk. De huidige voorzitter treedt na twee termijnen uiterlijk per 1 januari 2025 af.

Voor de rol van voorzitter is geen specifieke inhoudelijke expertise vereist. Belangrijker is dat de nieuwe voorzitter ruime ervaring heeft in het toezicht houden op culturele organisaties en/ of ervaring in het voorzitten of leiden van grote en/ of bestuurlijke overleggen. Het museum zoekt dus een ‘algemeen’ lid, echter omdat de juridische kennis met het vertrek van de voorzitter binnen de Raad ontbreekt en eveneens een lid met expertise marketing eind 2024 zijn laatste termijn uitzit, zijn deze expertises wel een pre. De Raad en het museum vinden het belangrijk dat de samenstelling van de Raad representatief is voor de lokale context en gemeenschappen waarmee het museum werkt. Tot slot is een relevant Schiedams netwerk geen vereiste, maar wel een relevante en nuttige kwaliteit.

 Competenties van algemeen lid
Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende competenties:

  • – Affiniteit met moderne en hedendaagse kunst, stadshistorie of de missie van het museum;
  • – Ervaring met besturen en/of het houden van toezicht in een complexe, professionele en culturele of maatschappelijke organisaties;
  • – In staat om analytisch, kritisch en doortastend naar het algemene en financiële beleid te kijken, en de vertaling daarvan door de directeur-bestuurder te toetsen/ controleren;
  • – Interesse om zich te verdiepen in de netwerken en stakeholders van het museum;
  • – In staat om betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
  • – Verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit en onafhankelijkheid.

Tevens heeft elk lid voldoende tijd om alle vergaderingen en diverse openingen bij te wonen.

Specifiek voor de rol van beoogd voorzitter:
Voor de rol van voorzitter gelden de volgende aanvullende competenties.
De voorzitter:
– heeft leidinggevende en verbindende kwaliteiten;
– is een inspirerende persoonlijkheid, die kan regisseren en enthousiasmeren;
– beschikt over de vaardigheid en het inzicht om vergaderingen effectief te leiden;
– is in staat de Raad van Toezicht zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
– snapt de onderscheidende rollen van de Raad van Toezicht en de bestuurder en bewaakt deze;
– is in staat het functioneren van de directeur-bestuurder te beoordelen;
– is sparring partner in complexe en impactvolle besluitvorming van de bestuurder;
– is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en de gehele Raad.

Code Cultural Governance
Stedelijk Museum Schiedam onderschrijft de Code Cultural Governance. Alle leden worden geacht de Code Cultural Governance en statuten van de stichting te kennen, onderstrepen en na te leven.

Benoeming
Het algemeen lid, de beoogd voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan aansluitend voor een tweede en laatste termijn van vier jaar worden benoemd.

Vergaderingen en bezoldiging
De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam vergadert zo vaak als nodig is, maar tenminste vier keer per jaar. De voorzitter sluit tenminste twee keer per jaar aan bij bestuurlijk overleg met de wethouder cultuur. Het betreft een onbezoldigde functie. Leden kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van onkosten die zijn gemaakt.

Contact
Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het gewenste profiel, dan kun je reageren via deze link. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Anouk Toet via anouk@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van ‘vacature lid RvT’.

Reageren is mogelijk tot en met 17 maart 2024. Gesprekken met kandidaten worden door een selectiecommissie van de Raad van Toezicht gevoerd. Een vertegenwoordiger van de organisatie is hierbij aanwezig.

Klik hier om de vacature als PDF te bekijken.

Het Stedelijk Museum Schiedam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Gezien de huidige samenstelling van de Raad worden kandidaten met een bi-culturele achtergrond nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Beeld in header: Bezoekers tijdens ‘Wijken Welkom’. Foto: Aad Hoogendoorn.