Giften en fiscaliteit

Stedelijk Museum Schiedam is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw donatie aftrekbaar is. Bij een periodieke schenking, krijgt u een deel van uw gift dus terug van de belastingdienst.

Giften en fiscaliteit
U kunt op drie manieren een schenking doen:

 • een periodieke particuliere gift
 • een eenmalige particuliere gift
 • een zakelijke gift

Een periodieke particuliere gift

U geniet optimaal fiscaal voordeel wanneer u uw schenking vastlegt in een periodieke overeenkomst van minimaal vijf jaar. U dient hiervoor een schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst te ondertekenen. Die kunnen we u sturen, maar u kunt deze ook downloaden van onze website.

Een periodieke gift mag altijd volledig worden afgetrokken in box 1, er is geen sprake van een minimum of maximum. De eerste € 5.000 per jaar zelfs voor 125 procent (€ 6.250)*. Het tarief waartegen een schenking aan een Culturele ANBI als het Stedelijk Museum Schiedam fiscaal mag worden verrekend, wordt de komende periode landelijk in vier stappen aangepast van 51,75% in 2019 naar 46 % in 2020, 43 % in 2021, 40 % in 2022 en 37,1% in 2023.

Voorbeeld:
Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Voor de aftrekpost mag u dit bedrag verhogen tot 125%. Dan is uw aftrekpost dus € 1.250. Bij de hoogste belastingschijf zijn de netto-lasten van uw gift in 2020 € 425, oplopend tot € 536 in 2024.

Een eenmalige particuliere gift

Voor een eenmalige particuliere schenking geldt een minimum en een maximum voor het aftrekbare bedrag. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen, het tarief waartegen u uw gift in aftrek kunt brengen en eventuele andere giften die u in het jaar heeft gedaan.

De drempel is 1% van uw verzamelinkomen en ten minste € 60. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. De verhogingsfactor is 25%, met een maximum van € 1.250.*

Voorbeeld:
Uw verzamelinkomen is € 60.000 en u schenkt in 2020 eenmalig € 2500. U heeft in het kalenderjaar geen andere giften gedaan. De drempel is € 600, het plafond € 6.000. Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen is dan € 2500 × 1,25 (25% verhogingsfactor) – € 600 (drempel) = € 2.525. Het belastingtarief is 46%, waardoor het fiscale voordeel € 1.161 is. Uw eenmalige gift van € 2.500 kost u netto € 1.339.

Een zakelijke gift 

Een zakelijke gift houdt in dat u geen of geringe voordelen heeft. Dit is iets anders dan een sponsorbedrag, waarbij sprake is van een geldelijk waardeerbare tegenprestatie.

De zakelijke gift vanuit een BV kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor een eenmalige als een periodieke schenking. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De verhogingsfactor is 50%, met een maximum van € 2.500. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bedrijf geldende Vpb-tarief. U moet de gift achteraf kunnen onderbouwen met schriftelijke bescheiden.

Voor giften vanuit een eenmanszaak, CV of VOF gelden de regels voor particuliere giften.

ANBI

Stichting Stedelijk Museum Schiedam is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het Stedelijk Museum Schiedam verkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft geen winstoogmerk.

Naam instelling
Stichting Stedelijk Museum Schiedam

RSIN/ Fiscaalnummer
816060332

Kamer van koophandel
24429180

Bankgegevens
Stedelijk Museum Schiedam
IBAN: NL14 RABO 0111 5037 28
BIC: RABONL2U

Contactgegevens
Klik hier.

Statutaire doelstelling
De stichting Stedelijk Museum Schiedam stelt zich ten doel: het in stand houden en beheren van een museum ten behoeve van de museale collectie van de gemeente Schiedam en de museale collecties cultuurhistorische en kunstvoorwerpen van de gemeente Schiedam in stand te houden, te beheren, te verbeteren en voor een ieder toegankelijk te maken en te houden.

Directie
Op 1 januari 2023 bestond de directie uit:

 • Anne de Haij (algemeen directeur)
 • Nicole Theeuwes (plaatsvervangend directeur)

Raad van toezicht
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een Raad van Toezicht model. Op 1 januari 2023 bestond de Raad van Toezicht uit:

 • Jeroen Princen, voorzitter (advocaat en partner bij DVDW Advocaten)
 • Anke Bodewes, secretaris (eigenaar van Anke Bodewes Makelaardij og BV, voorheen bestuurslid en/of voorzitter van diverse organisaties in het onderwijs en de woon- en winkelmarkt)
 • Ingrid Tigchelaar, penningmeester (Manager Financiën bij het Dijklander Ziekenhuis)
 • Alice Vlaanderen, lid (programma directeur bij de gemeente Rotterdam)
 • Suzanne Wallinga, lid (freelance curator en adviseur)
 • Frans van der Avert, lid (eigenaar adviesbureau Frens & Co)
 • Halil Karaaslan, lid (docent maatschappijleer Experience College, Rotterdam, columnist NRC Handelsblad, spreker en adviseur en lid van diverse organisaties op het gebied van inclusie, diversiteit en onderwijs)

Zowel directie van het Stedelijk Museum Schiedam als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Belongingsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegeld. De Raad van Toezicht voert haar werkzaamheden volledig pro deo uit.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

De werknemers van het Stedelijk Museum Schiedam vallen onder een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling.

Download
Download hier het standaardformulier publicatieplicht.

Vragen?

Meer weten over fiscale voordelen? Klik dan hier. Of neem om meer te weten over de mogelijkheden contact op met Nicole Theeuwes, zakelijk leider van het museum.